Сельский пляж Путь

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ

СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)

ОВНС – це окремий розділ проектної документації будівництва, реконструкції, розширення або технічного переоснащення промислових та цивільних об'єктів будівництва, який визначає масштаби і рівні впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, перелік заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятність проектних рішень з екологічного погляду.

   Мета ОВНС:

визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державноправових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

   Основні завдання ОВНС:

  1. загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;

  2. розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідемічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;

  3. визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі - впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);

  4. визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;

  5. прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;

  6. визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;

  7. визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище, що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів;

  8. складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.

   ОВНС - для чого?

ОВНС забезпечує прийняття екологічно грамотного управлінського рішення за допомогою визначення можливих несприятливих дій, оцінки екологічних наслідків, розробки заходів для зменшення й запобігання дій і впливів що спричиняють погіршення якості навколишнього середовища.

Давайте ми зробимо це!

НЦ «ЕКОЛОГІЯ» має багатий досвід у проведенні робіт з Оцінки впливу на навколишнє середовище будь-якої складності та специфіки підприємств!