вода

Охорона
водних
ресурсів

Водні ресурси України (поверхневі та підземні води, річки, озера та моря тощо) є складовою світового океану.

   Дозвіл  на спеціальне водокористування.

Спеціальне водокористування (спецводокористування) — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Водокористувач — особа або організація, які використовують воду у системі водопостачання, здійснюють забір води з водних об'єктів, скидають в них зворотні води або користуються водними об'єктами.

Які бувають водокористувачі?

Первинні водокористувачі - водокористувачі, які мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води, може бути колективний або індивідуальний.
 

Вторинні водокористувачі (абоненти) - водокористувачі, які не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на умовах, що встановлюються між ними, та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу або на підставі дозволів на спеціальне водокористування

Яка установа та як видає дозвіл на спецводокористування?

Дозвіл   на   спеціальне   водокористування   видається територіальними  органами  Держводагентства.

Дозволи на спецводокористування видаються у разі використання води водних об’єктів:

 • загальнодержавного значення — облдержадміністраціями;

 • місцевого значення — органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із облдержадміністрацією.
   

   *  дозволи видаються органами протягом 30 календарних днів з дня подання в установленому порядку заявки.

 

Дозвільні  органи  зобов’язані  протягом 5 робочих днів з дня   надходження   заяви надіслати  в  електронній  формі  копії документів   щодо   обґрунтування  потреби  у  воді  з  помісячним  нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, а також опису та схем місць забору води та скидання зворотних вод до:

 • Держгеонадр - у разі використання підземних вод;

 • МОЗ  - у разі використання вод водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних.
   

Держгеонадра   і   МОЗ   зобов’язані   протягом   15 календарних  днів надати безоплатно висновки в електронній формі щодо можливості його видачі.

Порядок обміну документами в електронній формі встановлюється Міндовкілля.

Дозвільні органи під час прийняття рішення про видачу дозволу або  про  відмову  в  його  видачі  враховують відповідні висновки Держгеонадр та МОЗ.

Термін дії дозволу на спецводокористування:

 • короткотерміновий (до 3 років) — у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об’єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі;

 • довготерміновим (від 3 до 25 років) — в усіх інших випадках.
   

   *  термін може бути продовжено у разі, коли умови спеціального водокористування залишаються незмінними.​

   Індивідуальні поточні балансові норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції.

Індивідуальні балансові норми водоспоживання та водовідведення розробляються з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування та призначені для:

 • визначення планової потреби у воді на підприємстві-водокористувачі;

 • встановлення лімітів забору та використання вод, скидання зворотних вод;

 • проектування систем водопостачання та каналізації;

 • контроля за використанням води та скидами підприємств.

 

Норма водоспоживання — гранично припустима кількість води потрібної якості для виробництва одиниці продукції встановленої якості в певних організаційно-технічних умовах.
 

Норма водовідведення — гранично припустима кількість стічних вод певної встановленої якості, які утворюються при виробництві одиниці продукції встановленої якості в певних умовах. Норма водовідведення визначається нормою водоспоживання, величиною незворотного водоспоживання та незворотних втрат у виробництві.

 

 *  термін дії індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення становить 5 років.

   Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води.

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) розробляються з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування.

ІТНВПВ  — технологічні нормативи, установлені для конкретного підприємства.

Поточні ІТНВПВ — технологічні нормативи, установлені з урахуванням існуючих рівнів технологій для конкретного підприємства та призначені для нормування водокористування існуючих підприємств.

ІТНВПВ використовуються для:

 • визначення нормативних обсягів використання води підприємством;

 • обґрунтування потреби у воді для отримання дозволів на спеціальне водокористування;

 • планування й організації поточного контролю за водогосподарською діяльністю;

 • визначення витрат операційної діяльності на одиницю продукції (послуг) та базових тарифів.

 
 
 

Виникли
питання?

Охорона водних ресурсів - важлива сфера природоохоронної діяльності Підприємства! Звертайтеся! Допоможемо! Проконсультуємо!

волны

   Проект гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами

Проекти нормативів гранично-допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти, які розробляються з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування, затверджуються та видаються одночасно з дозволом.
 

ГДС речовини — маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу.
 

Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів, тобто науково обгрунтованих значень концентрації забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) і санітарно-гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та водокористування, для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних екосистем.

  *  термін дії нормативів ГДС встановлюється органами, уповноваженими видавати дозвіл на спеціальне водокористування, індивідуально залежно від терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.
 

Підстави для переоформлення нормативів ГДС:

 • закінчення терміну дії нормативів;

 • зміна умов водокористування;

 • зміна категорії якості води у водному об’єкті;

 • зміна законодавчої та нормативної бази.

Які показники враховуються при розробці проектів нормативів ГДС:

 • норми якості води в контрольних створах водних об’єктів;

 • фонова якість води водного об’єкта;

 • умови скиду зворотних (стічних, скидних, дренажних) вод;

 • розрахункові умови скиду зворотних вод;

 • асимілююча спроможність водного об’єкта, тобто здатність прийняти певну масу речовини в одиницю часу без порушення норм якості води;

 • гранично допустимі скиди (ГДС) речовин;

 • тимчасово погоджені скиди речовин;

 • план заходів щодо досягнення ГДС речовин;

гранично допустимий рівень токсичності зворотної води та ін.

   Організація складання паспортів артезіанських свердловин.

Наявність паспорту свердловини встановленої форми є обов’язковою умовою отримання Дозволу на спецводокористування, нарахування та сплати Рентної плати до Державного та місцевого бюджетів.

 

  !  Нехтування даними умовами призводить до компенсації завданих збитків та притягненню до кримінальної відповідальності.

Державний облік артезіанських свердловин здійснюється Держгеонадрами шляхом ведення державного Реєстру артезіанських свердловин, дані якого включаються до державного Водного кадастру.

Паспорт свердловини складається з:

 • оглядова карта;

 • географічні координати свердловини та основні відомості;

 • геологічний розріз і конструкція артезіанської свердловин;

 • результати спостережень за ходом пробної (дослідної) відкачки води із артезіанської свердловини;

 • виписка даних аналізів лабораторій;

 • санітарно-хімічні показники безпечності та якості води;

 • радіаційні показники безпечності питної води;

 • геофізичні дані та висновок по артезіанській свердловини;

 • гідрогеологічний висновок по артезіанській свердловини;

 • експлуатаційні показники артезіанської свердловини і монтаж водопідйомного обладнання;

 • зона санітарного режиму;

 • відомості про ремонт артезіанської свердловини;

 • висновки.

  *  паспорти складаються за затвердженою формою, їх копії щороку до 1 грудня подаються до Держгеонадр суб’єктами господарювання - водокористувачами.

   Ліцензія на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення - це документ, що дозволяє підприємцям здійснювати діяльність, пов’язану із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання питної води.

Ліцензуванню підлягає:

 • діяльність з централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам);

 • діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) у разі, якщо системи централізованого водопостачання.

   *  ліцензіат забезпечує цільове використання коштів, об'єми яких передбачені структурою тарифів, отриманих в результаті здійснення ліцензованої діяльності.

   *  зайняття діяльністю з централізованого водопостачання та водовідведення без належно оформленої ліцензії карається адміністративним штрафом.
 

   *  строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

   Розробка пакета первинної документації та статистичної звітності у сфері охорони водних ресурсів за формою № 2 ТП.

Подача звіту за формою № 2ТП-водгосп (річна) є обов’язковою для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

 • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;

 • забирають воду для зрошення в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);

 • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;

 • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;

 • віднесені до галузі гідроенергетики;

 • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості)

Подача Звіту здійснюється виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Держводагентства України за посиланням https://e-services.davr.gov.ua/ з 01 січня по 01 лютого року за звітним.

Помилки або недостовірні данні, виявлені у Звіті можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня.

Звіт підписується з накладанням кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої печатки водокористувача.

 
 
 
 

Давайте ми зробимо це!

Охорона водних ресурсів разом с Науковим Центром "ЕКОЛОГІЯ" - уникнення ризиків, надійне та вчасне віконання усіх вимог законодавства!