Поводження з відходами.png

Поводження
з відходами

   Підготовка та реєстрація Декларації про утворення відходів.

Відповідно до Закону України «Про відходи» Декларацією про відходи є – документ, який подають суб’єкти  господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000 умовних одиниць.

Які критерії подання Декларації?

Показник загального утворення відходів (Пзув), який розраховується за формулою:
 

Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4
 

де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

Підрахунок обсягів утворення відходів, необхідно провести за класами небезпеки відходів (для кожного класу небезпеки окремо).

Коли і куди подавати Декларацію?

Декларація про відходи подається один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним в паперовій та електронній формі:

 1. до центру надання адміністративних послуг, який передає її далі до дозвільного органу;
   

 2. на електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами https://e-eco.gov.ua 

Терміни розгляду Декларації

Дозвільний орган протягом 5 робочих днів з дня отримання Декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання.

   Звіт з інвентаризації відходів.

Інвентаризація відходів - комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними.

Погоджений Звіт з інвентаризації відходів безстроковий, проте він потребує коригування в разі суттєвих змін технології та обсягів виробництва, які впливають на кількість видів утворюваних відходів, їх обсяги, склад та ін. властивості.

Етапи інвентаризації відходів

 1. Виявлення та ідентифікація відходів — виконується на підставі зовнішнього обстеження місць утворення відходів, аналізу виробничої структури та технології основного та допоміжного виробництва, матеріально-сировинних балансів технологічних процесів.

 2. Визначення класів небезпеки відходів розрахунковим або лабораторним способами на підставі аналізу їх фізико-хімічного складу та інших властивостей.

 3. Визначення місць та способів тимчасового розміщення відходів на території підприємства, напрямів і методів переробки, утилізації та видалення відходів.

 4. Визначення відповідності відходів підприємства Жовтому та Зеленому перелікам відходів. 

 5. Обгрунтоване присвоєння відходам кодів згідно Державного класифікатора відходів ДК 005-96.

 6. Розрахунок гранично-допустимих та питомих показників утворення відходів у технологічних процесах з урахуванням особливостей виробничих процесів, матеріально-сировинних балансів, обсягів виробництва, джерел утворення відходів. 

 7. Розрахунок показника загального утворення відходів (ПЗУВ)  та показника питомого утворення відходів (ППУВ).

 8. Надання пропозицій щодо організації системи обліку та поводження з промисловими відходами у відповідності з чинними законодавством та нормативними вимогами

   Розробка технічних паспортів відходів.

Паспортизація відходів — процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 «Класифікатор відходів» та номенклатури відходів. Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.

Для кожного типу відходів повинен належним чином оформлюватись технічний паспорт на відходи.  Нормативним документом, яким встановлюється вимоги до складу, вмісту, правил та послідовності заповнення технічного паспорту відходів і внесення подальших змін є ДСТУ 2195-99 «Технічний паспорт відходу» та поширюються на будь-які виявлені відходи виробництва і споживання,  а також на ті, які прогнозуються за технологіями, що вводяться.

   Розробка реєстрових карт об'єктів утворення відходів (ОУВ).

Відповідно до вимог чинного законодавства, вітчизняні підприємства повинні мати реєстраційні карти для об’єктів, що утворюють відходи (ОУВ).

Реєстрові карти ОУВ (форма 1) складаються з трьох основних розділів:

 1. Загальні відомості.

 2. Характеристика відходів.

 3. Заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів.

Процес розробки реєстрових карт ОУВ:
 

 • розробка реєстрової карти за матеріалами інвентаризації ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації;

 • погодження з територіальними органами Держпродспоживслужби;

 • затвердження Дерпартаментом екології і природних ресурсів місцевої адміністрації.

Власники ОУВ щорічно надають дані про зміни в діяльності своїх об’єктів для внесення відповідних змін в реєстр та реєстрові карти.

   Розробка реєстрових карт об’єктів обробки та утилізації відходів (ООУВ).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998р. №1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”, в Україні затверджено форми реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ) та Інструкцію щодо її складання.
 

Реєстрова карта ООУВ (форма 2) складається з таких розділів:

 1. Загальні відомості.

 2. Відомості про технологію (процес) утилізації чи оброблення відходів.

Послуга з розробки реєстрових карт ООУВ:

 • розробка реєстрової карти за матеріалами інвентаризації ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації;

 • погодження з територіальними органами Держпродспоживслужби;

 • затвердження Дерпартаментом екології і природних ресурсів місцевої адміністрації.

Після погодження реєстрових карт та присвоєння ним відповідного реєстрового номеру, дані реєстрових карт вносяться до Реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.
 

Власники ООУВ щорічно надають дані про зміни в діяльності своїх об’єктів для внесення відповідних змін в реєстр та реєстрові карти.

 
 
 
 
 

Виникли
питання?

Поводження з відходами - важлива сфера природоохоронної діяльності Підприємства! Звертайтеся! Допоможемо! Проконсультуємо!

Бумажные отходы

   Складання паспортів місць видалення відходів (МВВ)

 • Паспорта МВВ необхідні підприємствам, які на своїй території довгостроково (понад 2 роки) зберігають відходи. Інструкція щодо заповнення паспортів МВВ встановлені Наказом Мінприроди України від 14.01.1999р. № 12 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів».

 • У більшості випадків це зустрічається тоді, коли на підприємстві утворюється специфічний вид відходу, технології утилізації якого в Україні не існує. В інших випадках передбачається передача підприємством відходів спеціальним організаціям та утилізацію, оброблення, переробку чи знешкодження, які мають необхідні ліцензії згідно чинного законодавства, і тому відпадає потреба в розробці, погодженні  та реєстрації паспорта МВВ.

Яка інформація потрібна при розробці паспорта МВВ:

природно-геологічна характеристика МВВ;

техніко-технологічна характеристика;

наявність засобів захисту довкілля від забруднення;

технологія видалення відходу;

характеристика відходу;

інформація про санітарно-захисну зону МВВ;

відомості про систему спостережень (моніторинг) за якісю вод, грунтів, повітря поблизу МВВ, тобто аналізи підземних, поверхневих вод, грунтів та атмосферного повітря.

Даний паспорт погоджується у наступних інстанкціях:

Обласний Департамент екології,

Обласний Держнаглядохоронпраці,

Обласна СЕС,

Обласний Держводгосп.

А також затверджується органом місцевої державної адміністрації.

  *  Відповідальність за правильність складання паспорту МВВ, несвоєчасне затвердження  або  незатвердження паспорту МВВ несе Власник (оператор) МВВ.

   Пакет документів для отримання відповідного повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів.

В разі експорту / імпорту небезпечних відходів, відповідно до ПКМУ від 13.07.2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», така діяльність може бути дозволена суб’єктам господарювання за наявності:

 • Повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів у разі коли відходи відносяться до розділу А Жовтого переліку відходів і мають одну чи більше небезпечних властивостей та містять матеріали наведені у додатку 2 до Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості.
   

 • Висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони не містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей.

Об’єкти транскордонного перевезення:

    а) небезпечні  відходи,  що  включені  до  розділу  А Жовтого переліку відходів;
 

    б) відходи,  які потребують окремого розгляду, що включені до розділу Б Жовтого переліку відходів;
 

    в) відходи,  що  включені  до  Зеленого переліку відходів і є об’єктом транскордонного перевезення,  у разі,  коли вони  містять матеріали,  наведені  у  додатку  2  до  цього Положення,  в таких кількостях,  що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку  небезпечних  властивостей  (затверджується  Міндовкілля), а також якщо транскордонні перевезення таких  відходів  підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах.

Транскордонні перевезення відходів,  що включені до  Зеленого переліку відходів і  відповідно  не  підпадають  під  дію  пунктів 6 –  33  цього  Положення,  під  час  їх  транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій.

Послуга з отримання повідомлення або висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів:

 • підготовка необхідного пакету документів за переліком, виконуючи вимоги ПКМУ від 13.07.2000 р. № 1120;

 • отримання протоколу аналізу про склад та походження відходів;

 • отримання повідомлення або висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів в Міндовкілля України.

   Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами

Ліцензію на поводження з небезпечними відходами необхідно мати суб’єктам господарювання, при  здійснені утилізації, захоронення, видалення, переробки, обробки, сортування, зберігання, накопичення та утворення небезпечних відходів.

Небезпечні відходи – це вид відходів з біологічними, фізичними, хімічними та іншими характеристиками, поводження з якими потребує спеціальних засобів та методів, оскільки вони можуть чинити значну загрозу для довкілля та життю й здоров’ю громадян. До небезпечних відходів належать відходи I, II та III класів небезпеки.

Ліцензію видає Міндовкілля. 

Отримання ліцензії регулюється Постановою КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» від 13.07.2016 за № 446.

  * Строк дії ліцензії – необмежений.

Комплекс послуг з отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами:

 1. Формування пакету документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводженням з небезпечними відходами.
   

 2. Складання паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів).
   

 3. Розробка та затвердження реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів.
   

 4. Складання спеціального паспорту на місце чи об’єкт зберігання відходів.
   

 5. Складання спеціального паспорту на кожне місце чи об’єкт видалення відходів.
   

 6. Розробка документів та отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
   

 7. Розробка документів та отримання висновку державної екологічної експертизи.
   

 8. Розробка документів та отримання дозволу на спеціальне водокористування.
   

 9. Розробка документів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
   

 10. Ідентифікація об'єктів поводження з небезпечними відходами.

   Розробка пакета первинної документації та статистичної звітності у сфері поводження з відходами
(форма № 1-ВТ).

Всі відходи, які утворюються на території України , підлягають державному обліку та паспортизації. Правила ведення такого обліку  вимагають ведення первинного обліку відходів відповідно до типових форм - форма № 1-ВТ.

Вести форму № 1-ВТ можна в паперовому або електронному вигляді, щодо кожного місця, де утворюються відходи (технологічного процесу, одиниці устаткування або окремої операції) і використовується упаковка.

Насамперед потрібно вжити низку заходів і належним чином організувати первинний облік відходів:

1. На підставі даних попереднього обстеження складають:
 

 • перелік місць, де ведеться первинний облік відходів та упаковки (технологічних ділянок, одиниць устаткування або окремих операцій);​

 • перелік видів відходів, пакувальних матеріалів і тари, які повинні обліковуватися за кожним із цих місць;

 • періодичність обліку кожного виду відходів (упаковки).

2. Призначають:
 

 • наказом керівника підприємства — особу, відповідальну за первинний облік відходів та упаковки;

 • наказами керівників структурних підрозділів і служб підприємства (спільно з особою, відповідальною за первинний облік відходів) — осіб, відповідальних за ведення і зберігання типових форм № 1-ВТ (за кожним місцем первинного обліку відходів).

  *  Форму № 1-ВТ заповнюють юридичні особи (підприємства, установи, організації) усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання, а також фізичні особи — підприємці, у діяльності яких утворюються відходи та використовуються пакувальні матеріали і тара.

У типовій формі № 1-ВТ не відображаються:

 • речовини (продукти, сполуки), що є готовою продукцією, яка підлягає подальшому використанню;

 • напівфабрикати, призначені згідно з технологією виробництва для подальшої переробки з метою отримання готової продукції;

 • відходи, що скидаються у водні об’єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферу (які відображаються у формах статзвітності № 2-ТП (водгосп) і № 2-ТП (повітря));

 • відходи та упаковка, кількість яких не можна визначити за техрегламентом виробництва (надання послуг), погодженим з відповідним Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища.

   *  Форма № 1-ВТ не є статистичною звітністю. Це внутрішній документ підприємства, призначений суто для ведення первинного обліку відходів. Проте за її неведення на посадових осіб може накладатися адмінштраф

 
 
 
 

Давайте ми зробимо це!

Сфера поводження з відходами разом с Науковим Центром "ЕКОЛОГІЯ" - уникнення ризиків, надійне та вчасне віконання усіх вимог законодавства!